Fonde, du kan søge

Hvilke fonde kan jeg søge?

Herunder finder du en oversigt over fonde, du kan søge som medlem af Danske Døves Landsforbund. 

DDL's Støttefond af 2011

Formålet er at yde støtte til trængende medlemmer af Danske Døves Landsforbund.

Fonden giver støtte til:

 • døve og hørehæmmede i en økonomisk vanskelig situation
 • medlemmer, der er fyldt 67 år, og som er ophørt med at arbejde samt har været medlem af foreninger under landsforbundet i mindst 25 år (dog ikke permanent legat)
 • tidligere elever af Ellen Nyholm
 • studier i udlandet
 • deltagelse i internationale kongresser, møder, studiebesøg og lignende
 • døvesagens fremme på områder, hvor der ikke er, eller tilstrækkeligt hurtigt kan være, midler til disposition ad anden vej
 • ferierejser i Danmark.

Der skal ved uddelingerne tages hensyn til de formål, der har været gældende for de tidligere selvstændige fonde/legater. Det betyder, at alle medlemmer (både døve og hørende) kan søge legater, så længe de opfylder kravene til ansøgningsformålet. Årsopgørelse og eventuelt budget skal vedlægges sammen med ansøgningen.

Legatudvalget består af Lars Ahlburg, Bent Brøndum og Inger Nørgård Christensen. Udvalget holder møde tre til fire gange om året, hvor indkomne ansøgninger bliver behandlet.

Ansøgningen sendes via denne formular eller per post til:

Danske Døves Landsforbund
Att.: DDL’s Støttefond
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København N

Ansøgningsfristerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

CVR: 11 62 67 34

Døvefonden

Døvefondens formål er at støtte Danske Døves Landsforbunds arbejde samt yde støtte til døve og hørehæmmede. Fonden yder også støtte til grupper af døve og hørehæmmede samt støtte til forsknings- og oplysningsvirksomhed om døve og hørehæmmede.

Alfred Jacobsens Fond

Alfred Jacobsens Fond har til formål at yde støtte til forskning og udvikling af dansk tegnsprog. Fonden administreres af Døvefonden.

Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond

Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond kan støtte ansøgninger, som er til gunst for døve i Aarhus Kommune eller særlige initiativer for døve i Aarhus Kommune, fortrinsvis efter ansøgning fra Aarhus Døveforening. Derudover gælder Døvefondens liste for støtteværdige og ikke-støtteværdige aktiviteter/projekter. Fonden administreres af Døvefonden.

Hoffmann og Husmans Fond

Danske Døves Landsforbund har indgået en aftale med Hoffmann og Husmans Fond om administration af indstilling til legater på op til 10.000 kroner.

Legaterne kan søges af:

 • døve, der er økonomisk trængte
 • økonomisk trængte forældre (både hørende og døve) til døve børn.

Vi støtter primært:

 • folk på overførselsindkomst, fx dagpenge, folkepension, kontanthjælp mv.
 • fleksjobbere
 • eneforsørgere (enlige forældre)
 • studerende uden anden indkomst end SU
 • hørende eneforsørgere (enlige forældre) med døve børn
 • folk med lav indkomst, der har det svært økonomisk.

Kun medlemmer af DDL kan komme i betragtning til legaterne. Du skal have været medlem siden 2021.

Ansøgningsfrist: den 16. maj 2022 klokken 12:00.

Print og udfyld ansøgningsskemaet og samtykkeerklæringen, og vedlæg din årsopgørelse fra 2021 fra SKAT som dokumentation.

Ansøgningsskemaet kan sendes til
sikkermail.ddl.dk
Vælg Lisa Vogel som modtager.
Skriv Hoffmann og Husmans Fond i emnefeltet.

Du kan også sende din ansøgning per post til:

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4
2200 København N.
Mærk ansøgningen: Hoffmann og Husmans Fond.

Jascha Fonden

Jascha Fondens formål er at yde støtte til døve, handicappede børn og unge og deres pårørende.

Jascha Fonden yder støtte til:

 • døve
 • børn og unge med handicap og deres pårørende
 • efterbehandling af psykisk syge
 • forskning i Parkinsons syge, sclerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme.

Fondens praksis er, at ansøgningerne indsamles til og med januar måned, hvorefter ansøgningerne vil blive gennemgået og udvalgt.

Scroll til toppen