Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Bliv sponsor

Bliv sponsor

Som sponsor for Danske Døves Landsforbund  er du med til at støtte op syv af FN’s verdensmål, hvor vi arbejder på at sikre døves ret til tegnsprog – hele livet både i Danmark og i vores partnerlande.

Sponsoratfordele og FN's verdensmål

Danske Døves Landsforbund er en menneskerettighedsorganisation. Som menneskerettighedsorganisation arbejder vi for at sikre døve ret til tegnsprog – hele livet, gennem nationale og internationale projektpartnerskaber. Derfor bakker I igennem jeres sponsorat samtidig op om syv af FN’s 17 verdensmål og viser jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, at I påtager jer et socialt ansvar for jeres medmennesker.

Som tak for jeres sponsorat får I del i konkrete fordele, som kan bruges aktivt både internt og eksternt. I kan bl.a. få et digitalt diplom, jeres virksomhedslogo her på ddl.dk samt i relevante pjecer og i vores medlemsblad, Døvebladet. I får også  en e-mailsignatur og et webbanner, hvor man kan se, hvor meget I har doneret i alt over tid. Derudover kan I også få plakater og handouts med tegnsprogs ABC uddelt til jeres arbejdsplads samt et oplægs- eller rådgivningsforløb på arbejdspladsen om døve og dansk tegnsprog og vores nationale og internationale projektindsatser. I bliver også inviteret til vores konferencer, nytårskure samt eksklusive sponsor-events, hvor I får mulighed for at hilse på andre sponsorer.

Sponsorer være offentlige og private virksomheder samt enkeltpersoner.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Det er vores intention, at døve tegnsprogstalende – både i Danmark og via vores partnerskaber i udlandet – får adgang til en uddannelse på tegnsprog. Som sponsor kan du være med til at løfte dansk forskning i tegnsprog og døvekultur, så der bliver forsket yderligere i de effekter, tegnsproget og kulturen har på døve og det omgivende samfund.  Du kan også bidrage til arbejdet med indsamlingen og bevaringen af dansk tegnsprog, som foregår gennem Afdeling for Dansk Tegnsprog hos Dansk Sprognævn samt Ordbog over Dansk Tegnsprog. Gennem dit sponsorat kan vi også sikre, at der forsat uddannes tegnsprogstolke, som sikrer døve tegnsprogstalende adgang til alle samfundets tilbud fra uddannelse over til arbejde til kultur, fritid og politik.  

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Som sponsor kan du være med til at styrke døve kvinders rettigheder og muligheder nationalt og internationalt. At fjerne alle former for diskrimination mod døve kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en forstærkende effekt på alle andre udviklingsområder. Det giver dem adgang til uddannelse og anstændige jobs, som styrker deres ligestilling.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Som sponsor er du med til at forbedre døves adgang til arbejdsmarkedet – både nationalt og internationalt. Døve har svært ved at finde arbejde på grund af manglende viden og oplysning om døve og tegnsprog. Det betyder, at de har forringede muligheder for at opnå økonomisk ligestilling. Derfor skal denne uvidenhed forebygges ved at tilføre det omgivende samfund – heriblandt arbejdsmarkedet – mere viden om døve, tegnsprog og de kompenserende muligheder, der findes.

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Som sponsor kan du være med til at sikre døve lige muligheder ved at bakke op om at få fremmet hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at forebygge diskriminerende love, politikker og skikke. Døve er en sammensat minoritet bestående af mænd, kvinder, børn, transpersoner, homoseksuelle og af anden etnisk herkomst, som har mange forskellige slags udfordringer. Derfor arbejder vi nationalt og internationalt for at forebygge forskelsbehandling.

Verdensmål 11: Bæredygtige lokalsamfund

Som sponsor kan du være med til at støtte at døve i Danmark og vores partnerlande får medindflydelse i politiske, nationale og lokale tilgængelighedsløsninger i det offentlige rum. For at forebygge manglende tilgængelighed skal der opnås både større deltagelse og inddragelse for døve og andre med handicap.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Som sponsor er du med til at støtte, at døve borgere i Danmark og i vores partnerlande verden over har stærke organisationer, som kan kæmpe for at de får sikret deres ret til tegnsprog – hele livet. Det er en kamp, som udkæmpes på mange fronter, og handler om alt fra ret til tegnsprogstolk ved indlæggelser, på arbejde, i uddannelse og i fritiden over til retten til at have de samme muligheder som alle andre har for at deltage i fællesskabet.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Som sponsor er du med til at sikre vores projektpartnerskaber med døve fra andre lande. Gennem projektpartnerskaberne styrker vi sammen døve ret til tegnsprog – hele livet.  Ved at fremme nord-syd og syd-syd-samarbejde har vi mulighed for at opnå flere gode resultater til fordel for alle. Danske Døves Landsforbund har på nuværende tidspunkt indgået projektpartnerskaber med otte udviklingslande i hhv. Asien, Mellemøsten og Afrika, hvor vi er med til at støtte organiseringen af døvesamfundet i de berørte lande. Det styrker døves uddannelses- og arbejdsmuligheder, ligestilling samt tilgængelighed til det øvrige samfunds tilbud – og endelig adgang og ret til tegnsprog hele livet. 

Scroll to Top