Døve tegnsprogstolke

#Afsluttet #Projekt

 • Introduktion
 • Om døve tegnsprogstolke
 • Information til døv: Hvorfor bestille døv tegnsprogstolk?
 • Information til hørende: Hvorfor bestille døv tegnsprogstolk?
 • Om projektet
 • Bestilling

Døve tegnsprogstolke

#Afsluttet #Projekt

Døve tegnsprogstolke

Introduktion

Døve tegnsprogstolke er specialiserede i at tolke for særlige målgrupper og i særlige situationer. I perioden 2012 - 2015 har DDL kørt projektet "Uddannelse af døve tegnsprogstolke" med støtte fra Socialministeriet. Projektet uddannede i maj 2015 det første hold døve tegnsprogstolke i Danmark.

Om døve tegnsprogstolke

Døve tegnsprogtolke har dansk tegnsprog som modersmål og har gennemgået en tolkeuddannelse eller gennemført DDL’s kursusrække for døve tolke. De døve tegnsprogstolke, der på tilfredsstillende vis fuldførte denne kursusrække, har alle fået certifikat til at tolke af Den Nationale Tolkemyndighed.

Tolkning i særlige situationer

Døve tegnsprogstolke er uddannet til at tolke i særlige situationer og for særlige målgrupper. Døve tegnsprogstolke tolker for brugere, der har behov for en særlig sproglig tilpasning – fx:

 • Døve indvandrere og flygtninge
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige eller kommunikative behov
 • Ældre døve

Den døve tegnsprogstolk, der mestrer tegnsprog på modersmålsniveau, kan tilpasse sit tegnsprog til den enkelte brugers behov. Hvis der skal tolkes mellem talesprog og tegnsprog, tolker den døve tegnsprogstolk sammen med en hørende tegnsprogstolk. Døve tegnsprogstolke kan også tolke mellem forskellige landes tegnsprog, og til/fra internationale tegn. De enkelte tolke har forskellige kompetencer.

Om døve tegnsprogstolke

Døve tegnsprogtolke har dansk tegnsprog som modersmål og har gennemgået en tolkeuddannelse eller gennemført DDL’s kursusrække for døve tolke.

De døve tegnsprogstolke, der på tilfredsstillende vis fuldførte denne kursusrække, har alle fået certifikat til at tolke af Den Nationale Tolkemyndighed.

Døve tegnsprogstolke er uddannet til at tolke i særlige situationer og for særlige målgrupper. Døve tegnsprogstolke tolker for brugere, der har behov for en særlig sproglig tilpasning – f.eks.:

 • Døve indvandrere og flygtninge
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige eller kommunikative behov
 • Ældre døve

Den døve tegnsprogstolk, der mestrer tegnsprog på modersmålsniveau, kan tilpasse sit tegnsprog til den enkelte brugers behov.

Hvis der skal tolkes mellem talesprog og tegnsprog, tolker den døve tegnsprogstolk sammen med en hørende tegnsprogstolk.

Døve tegnsprogstolke kan også tolke mellem forskellige landes tegnsprog, og til/fra internationale tegn. De enkelte tolke har forskellige kompetencer. Det kan du læse mere om under Sådan bestiller du en tolk.

Information til døv: Hvorfor bestille døv tegnsprogstolk?

Information til hørende: Hvorfor bestille døv tegnsprogstolk?

Om projektet

I perioden 2012 – 2015 varetog Danske Døves Landsforbund et treårigt satspuljeprojekt, hvor de første døve tolke i Danmark blev uddannet. Projektet testede også brug af døve tolke i en række forskellige situationer, samt foretog en omfattende brugerevaluering af de udførte tolkninger.

Du kan her rekvirere rapporter og andre materialer, som blev produceret af projektet:

Baggrunden for projektet

Baggrunden for projektet var det faktum, at en større gruppe døve ikke brugte tolk. Dette fremgik af flere undersøgelser og opgørelser – bl.a. Epinions tolkeudredning fra 2009 og Den Nationale Tolkemyndigheds redegørelse fra 2011. Ifølge sidstnævnte var det kun ca. 60 procent af døvegruppen, der var tolkebrugere under DNTM.

Der kan naturligvis være flere grunde til, at man ikke bruger tolk – herunder manglende viden om rettigheder og muligheder – men projektets hypotese var, at det for nogle mennesker tillige handler om, at de har svært ved at forstå – og blive forstået af – en hørende tegnsprogstolk. Vi mener, at dette gør sig gældende for mennesker, hvis tegnsprog af forskellige årsager afviger fra det standardiserede danske tegnsprog, som de hørende tolke har lært på tegnsprogstolkeuddannelsen.

Tegnsprogstolkeuddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse, der varetages af Center for Tegnsprog (CTT) under UCC på Sjælland og under VIA i Jylland. De uddannede tegnsprogstolke varetager på glimrende vis en lang række tolkeopgaver inden for standardiseret dansk tegnsprog, men vi manglede tegnsprogstolke med særlige sproglige kompetencer, der kunne supplere de hørende tegnsprogstolke i forbindelse med tolkning for særlige grupper.

Fra udlandet ved vi, at døve tolke ofte – sammen med hørende tolke - bliver brugt til at tolke for de brugere, der af forskellige årsager har behov for en særlig sproglig tilpasning. Døve, der jo behersker tegnsprog på modersmålsniveau, har som udgangspunkt lettere ved at forstå – og blive forstået af – disse brugergrupper. En forklaring skal søges i, at hørende tegnsprogstolke ikke opnår et fuldstændigt flydende tegnsprog i løbet af den 3½ årige tolkeuddannelse. Den sproglige tilpasning, der kræves af tolken, når man tolker for de særlige målgrupper, kræver tegnsprogskompetencer, der ligger udover de kompetencer, man opnår på den almindelige tegnsprogstolkeuddannelse, fordi det tegnsprog, der skal tolkes til/fra, afviger fra det standardiserede danske tegnsprog.

Med projektet skulle vi teste brugen af døve tolke, og det overordnede, langsigtede mål var således at forbedre de omtalte gruppers mulighed for at bruge tolk, således at de kunne opnå en bedre integration i samfundet og dermed en højere livskvalitet.

Tolkning for særlige målgrupper og mellem forskellige tegnsprog

Projektet skulle teste døve tolke i forbindelse med tolkninger for disse målgrupper:

 • Tolkning for døve indvandrere og flygtninge
 • Tolkning for ældre døve
 • Tolkning for døve med andre handicaps f.eks. udviklingshæmning og/eller andre psykiske og mentale handicaps
 • Tolkning for døvblinde

Men der var også særlige opgaver for i øvrigt velfungerende og velintegrerede døve, som hørende tegnsprogstolke ikke kunne varetage, men som vi med projektet fik varetaget af døve tolke:

Tolkning mellem forskellige tegnsprog

Ved internationale konferencer og møder med døve deltagere fra forskellige lande, blev der allerede ved projektets start flere steder i verden brugt døve tegnsprogstolke, der kunne tolke mellem forskellige nationale tegnsprog samt mellem et nationalt tegnsprog og internationale tegn. Projektet ville også gøre sig erfaringer med tolkninger på dette område udført af døve tolke.

Retstolkninger

I pressede situationer kan det være en gevinst for døve brugere at kunne kommunikere direkte til en anden døv med samme modersmål for at sikre, at man bliver 100 procent forstået. Især hvis det danske tegnsprog ligger udenfor det standardiserede område og kræver særlige sproglige kompetencer.

Af indlysende årsager er det af afgørende betydning netop i denne situation, at tolkningen bliver så korrekt som muligt. I forbindelse med retstolkninger ville vi afprøve, om døve tolke med fordel kunne indgå i tolketeamet for at sikre, at kommunikationen fungerede.

Projektaktiviteter

De centrale aktiviteter i projektet var:

 • at udvikle en række kursusmoduler
 • uddanne en gruppe døve tegnsprogstolke
 • udføre et antal tolkninger varetaget af døve tolke (for nogle opgavers vedkommende i samarbejde med hørende tolke) for de ovenfor beskrevne målgrupper
 • at evaluere disse

Projektet rekrutterede indledningsvist 25 døve deltagere, der opfyldte de opstillede kriterier for optagelse på kurset. Alle 25 deltog i det første kursus. Herefter skulle der aflægges en tolkeprøve, og på basis heraf blev udvalg 13 døve, som blev optaget som kursister og tegnsprogstolke i projektperioden. To valgte at udgå af projektet undervejs, mens den resterende gruppe på 11 fortsatte til projektets afslutning og blev certificerede som døve tegnsprogstolke af Den Nationale Tolkemyndighed i maj 2015.

Der blev udviklet i alt 9 kursusmoduler, der blev afholdt over 9 weekends i en periode fra marts 2013 til september 2014. Modulkurserne indeholdt undervisning i tolkeprocessen, -etik, -teknik og samarbejde med hørende tegnsprogstolke. Udover modulkurserne blev der afholdt et antal workshops og lektiecafeer. De fleste kurser og workshops var åbne for hørende tolke, idet samarbejdet i et team af hørende og døve tolke er en særlig disciplin, som kræver træning, også af hørende tolke.

Projektet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af kursusmodulerne.

I april 2013 begyndte de første døve tolke i projektet at tolke. Projektet opbyggede sin egen lille tolkevirksomhed, der langsomt tog til i omfang i løbet af projektperioden. Sideløbende hermed blev der informeret til de potentielle målgrupper om projektet.

Definitionen af de fire målgrupper blev i løbet af projektperioden taget op til revision, idet det viste sig, at der var et antal brugere, der havde behov for døve tolke, som ikke var omfattet af de fire målgrupper, sådan som de indledningsvist var beskrevet. Det blev derfor besluttet at udvide definitionen af den ene målgruppe (døve med andre handicaps) til døve med særlige sproglige eller kommunikative behov. Ændringen er dels bygget på projektets egne erfaringer med de pågældende brugere, dels på dialog med professionelle (konsulenter m.fl.) i døveverdenen. Af evalueringsrapporten fremgår også forskellige gruppers kommentarer til/beskrivelser af målgrupperne – disse ses både i fokusgruppeinterviewene samt i spørgeskemaundersøgelserne.

Mål med projektet

Det opsatte mål for projektet var, at vi skulle nå ud til 250 unikke brugere under projektperioden. Vi opnåede at komme ud til 295 unikke tolkebrugere – heraf 136 fra de fire målgrupper og 159 fra gruppetolkninger, konferencer, internationale møder mv. Hertil kommer en gruppe på ca. 480 brugere, der alle har deltaget i gruppetolkninger (seminarer, konferencer mv.), men hvor det ikke har været muligt at skaffe komplette deltagerlister, og hvoraf vi altså ikke kan afgøre, hvor mange der er unikke.

Fordelt på de fire målgrupper fordelte brugerne sig procentuelt således:

 • Ældre: 34 %
 • Døvblinde og døve med synshandicap: 17%
 • Døve med anden etnisk baggrund: 28%
 • Døve med særlige sproglige og/eller kommunikative behov: 21%

Der blev tolket inden for følgende områder og sektorer:

 • Kultur (teater, film, oplæg, foredrag mv)
 • Sundhed: (læge, øjenklinik, fysioterapeut, rygklinik, scanning)
 • Hospital
 • Justits (advokatbistand, afhøring)
 • Sociale /fritidsaktiviteter (miniferie m Fuglesangscentret, banko, aktiviteter på Egebækhus, husmøde, avislæsning, tidens tegn)
 • Kirke (Gudstjeneste med kaffebord)
 • Beskæftigelse (inkl. jobsamtaler, jobcenter)
 • Undervisning (inkl. møder med studievejleder, FVU)
 • Kommuner (møder med sagsbehandler)
 • Foreningsarbejde (FDDB bestyrelse, landsmøde, erfagrupper, lederkurser, generalforsamling, konferencer, internationale møder)

Evaluering blev aftalt med Epinion. Alle tolkebrugere blev opfordret til at evaluere den tolkning, de havde overværet, og den samlede evaluering blev opgjort at Epinion og sammenskrevet i en rapport.

Bestilling

Du kan bestille en døv tegnsprogstolk via dit tolkefirma, hvis firmaet har en døv tegnsprogstolk ansat. Du kan også lave en direkte bestilling ved at kontakte den døve tegnsprogstolk direkte. Se listen herunder.

Nina Bantz - bantznina@gmail.com

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Amerikansk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Vivien Batory - hej@schwung.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Amerikansk tegnsprog
 • Portugisik tegnsprog
 • Britisk tegnsprog
 • Svensk tegnsprog
 • Nordiske tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Jane Brøndum - jb@smaategn.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Svensk tegnsprog
 • Nordiske tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Lene Trondhjem Kold Erlandsen - leneslik@gmail.com

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Svensk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Christina Hausgaard - mail@smaategn.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Lea Hyldstrup - lea.hyldstrup@gmail.com

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Amerikansk tegnsprog
 • Nordiske tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med anden etnisk baggrund
Bo Hårdell - tolk@tegnsprogstolken.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Amerikansk tegnsprog
 • Nordiske tegnsprog
 • Britisk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Lotte Lind Hildrum - lotte@teamtegn.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Norsk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Mads Jonathan Pedersen - tolk@tegnsprogstolken.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Amerikansk tegnsprog
 • Italiensk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Nana Marie Søltoft - tolk@tegnsprogstolken.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Amerikansk tegnsprog
 • Nordiske tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Filip Bergmann Verhelst - filip@verhelst.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog
 • Internationalt tegnsprog
 • Flamsk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Mette Washuus - m.washuus@live.dk

Tolkekompetencer:

 • Dansk tegnsprog

Kan tolke for:

 • Ældre døve
 • Døvblinde
 • Døve med særlige sproglige behov
 • Døve med anden etnisk baggrund
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site