Undersøgelse af tolkeområdet

#Arbejdsmarked #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

2. april 2019

Beskæftigelsesministeriet har gennemført fokusrevision på tegnsprogstolkeområdet. Her er er de vigtigste resultater.

Beskæftigelsesministeriet har gennemført fokusrevision (undersøgelse) på området for tegnsprogstolkning på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen har fokus på:

  • om kommunerne forvalter området for tegnsprogstolkning i overensstemmelse med lovningen og de politiske intentioner (mål)
  • om kommunerne har etableret administrative procedurer, som understøtter at kommunen træffer korrekte afgørelse
  • om kommunerne har tilrettelagt et nødvendigt og løbende tilsyn med ordningen, der er tilstrækkeligt til at imødegå fejladministration og snyd med ordningen.

Beskæftigelsesministeriet har udvalgt 20 kommuner til fokusrevisionen, og har nøje gennemgået 10 stikprøvesager i hver kommune.

Revisionen har afdækket få tilfælde af snyd med tolkebistand, som i ét tilfælde har ført til politianmeldelse og i et andet tilfælde har kommunen konstateret, at der var afregnet for mere tolkebistand, end borgeren havde modtaget. Tre kommuner er selv i gang med undersøgelser i konkrete sager.

Resultaterne af revisionen peger på, at der er en betydelig variation i kommunernes administration af tegnsprogstolkeområdet, hvilket indebærer en risiko for uens behandling af borgere og virksomheder.

40% af kommunerne har ikke fastsat retningslinjer for opfølgning på, om tolketimerne faktisk er afholdt i overensstemmelse med bevillingstilsagnet. 25% af kommunerne har ikke fastlagt dokumentationskrav i forbindelse med udbetaling af tilskud til virksomheder.

Sagsgennemgangen viser, at der kun i halvdelen af stikprøvesagerne er tilstrækkelig dokumentation for udbetaling af tilskud til tegnsprogstolkning. Fx fremgår det ikke af udbetalingsgrundlaget i 20% af sagerne, hvor og hvornår tolkningerne er gennemført.

I 70% af sagerne har kommunen ikke vurderet tolkens kvalifikationer og om tolken har et tilstrækkeligt uddannelsesniveau til at varetage opgaven.

Tilsagn om tolkebistand gives i nogle tilfælde uden, at kommunen har haft personlig kontakt med borgeren, idet det relativt ofte er, tolkefirmaet eller tolken der ansøger om tolkebevilling.

Beskæftigelsesministeriet har på baggrund af fokusrevisionen resultater udarbejdet en række anbefalinger vedrørende kommunernes administration. Det er regeringens klare opfattelse, at en stor del af løsningen på de påpegede problemer er, at der etableres én fælles indgang på tværs af sektorområder. Arbejdet med at omorganisere tolkeområdet for mennesker med hørehandicap er i gang. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil arbejde for, at regeringen hurtigst muligt kan præsentere et forslag om én fælles adgang til tegnsprogstolkning.

DDL følger udviklingen og er i tæt dialog på tolkeområdet.

Du kan læse hele orienteringen fra Beskæftigelsesministeriet her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site