Tegnsprogstolkning og andre tolkeformer

Tegnsprogstolkning og andre tolkeformer

Sprog er afgørende for menneskets evne til at skabe positive relationer til omverdenen. Derfor er tegnsprogstolkning vigtig, når man skal øge tegnsprogstalende døve og hørehæmmedes muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende.

Hvordan bruger man tolk?

En tolk tolker så loyalt og neutralt som muligt og tolker i udgangspunktet alt, hvad der bliver sagt. Tolken kan også tolke lyde, som ikke kan ses, og/eller som er vigtige i den pågældende situation. Alle tolke har tavshedspligt. Der findes flere større og mindre tolkeudbydere i Danmark samt flere selvstændige tolke landet over.

Hvad med bestilling?

Bestilling af tegnsprogstolk foregår lidt forskelligt afhængigt af området. Når en offentlig myndighed (fx hospitalet) tilbyder borgerne en ydelse, er det myndigheden, der skal sikre, at dette tilbud er til rådighed for borgere med funktionsnedsættelser. Det kaldes også for sektoransvarsprincippet. Har du behov for tolkning på arbejdspladsen, skal du kontakte dit kommunale jobcenter. Til sociale aktiviteter bestiller du tolk via Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM). Skal du bestille tolk til din uddannelse, så skal du henvende dig til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Forskellige tolkeformer

Tegnsprogstolkning

En tegnsprogstolk tolker lige så hurtigt som det talte sprog tales, og videreformidlingen er kun nogle sekunder forskudt, i forhold til hvad der er blevet sagt. En tegnsprogstolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Tolken tolker alt fra dansk tale til tegnsprog og omvendt fra tegnsprog til tale. Tolken kan tilpasse sin tolkning til modtageren, så fx en hørehæmmet, der ikke kan tegnsprog til fulde, men benytter sig af tegnstøttet kommunikation, får en tolkning, der ligger op ad den ønskede kommunikationsform.

Skrivetolkning

Skrivetolkning foregår ved, at en tolk på en bærbar computer skriver, hvad der bliver sagt. Skrivetolk kan benyttes af alle, blot man kan læse dansk. En skrivetolk taster meget hurtigt – op til mellem 300 og 400 anslag i minuttet, men er ikke helt så hurtig som det talte sprog, som svarer til ca. 1.200 anslag i minuttet. Skrivetolkning foregår derfor ved, at tolken opsummerer det, der er blevet sagt. Når man bruger skrivetolk, har man god mulighed for at tage notater, da teksten bliver stående i nogen tid, inden den forsvinder.

Taktiltolkning

Taktiltolkning bruges især af døvblinde. Her holder tolken den døvblinde i hånden, mens der tolkes, så den døvblinde kan mærke, hvordan tegnene formes. En taktiltolk skal tolke både det auditive og det visuelle. Det inkluderer blandt andet, at man også tolker, hvad der står på bordet, hvordan mødedeltagerne er placeret, hvem der er hvem og så videre.

TSK-tolkning

Tolkning på tegnstøttet kommunikation (TSK) kræver, at man har lært TSK. En TSK-tolk tolker lige så hurtigt som det talte sprog, og videreformidlingen er kun et par sekunder forskudt, i forhold til hvad der er blevet sagt. Tegnstøttet kommunikation er ikke det samme som tegnsprog. Når man bruger tegnstøttet kommunikation, sørger man for, at tegnene tilpasses det danske sprog. Tegnsprog er derimod et selvstændigt sprog med egen grammatik og med en anderledes måde at opbygge sætninger på, end man gør på dansk.

MHS-tolkning

MHS står for 'Mund-Hånd-System' og kan betegnes som en synlig lydskrift i luften, hvor mund og hånd gensidigt supplerer hinanden. Det, der ikke kan aflæses på munden, kan aflæses på hånden, og hvad, der ikke kan ses på hånden, kan altid ses på munden. MHS gør altså tale lige så tydelig for øjet, som den er hørlig for øret, og er en tolkeform, der tidligere især blev brugt af døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse. MHS-tolkning benyttes nu kun af ganske få. I dag bruger flere tegnstøttet kommunikation (TSK).

Tegnsprogstolkeuddannelsen

Man kan uddanne sig til tegnsprogs- og skrivetolk på UCC i København.

Som tolkestuderende lærer du ikke kun at tolke mellem dansk tegnsprog og dansk. Du arbejder også med andre tolkeformer, bl.a. skal du lære at skrivetolke med 350 anslag pr. minut og at tolke for døvblinde personer.

Du får også indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. Rollen som tolk er udfordrende og afvekslende, og derfor vil du på uddannelsen blive klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksaminer og politiafhøringer.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site